M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (16.09.2017)

Ortaöğretimle ilgili 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik   mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek 227 madde ve 3 geçici madde olarak bir çatı yönetmelik altında bir araya getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına   bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim   ve işleyişe ilgili bütün iş ve işlemleri bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Sınıf ve ders geçme ile ilgili maddeler:

Dönem puanı
MADDE 51
– (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet
ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta
öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden
verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları
puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.
e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
f)
(Ek:RG-28/10/2016-29871) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır.
(2)
(Değişik:RG-16/9/2017-30182) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60
günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir
sınav eksiğiyle verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.
(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin
kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.

(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere
katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir
doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.
Naklen gelenlerin dönem puanı
MADDE 52
– (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi hâlinde,
önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem puanı tespit edilir.
(2) Buna göre;
a) Önceki okulunda aldığı dersle/derslerle yeni okulundaki derslerin aynı olması hâlinde dönem
puanı alabilecek kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı puanlar da dikkate alınarak yeni okulunca verilir.
b) Önceki okulunda aldığı dersten/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması veya
haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;
1) Önceki okulunda dönem puanı oluşacak kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem
puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.
2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni okulunda
öğretime açılmış olan dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem puanı tespit
edilir.
3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı kadar yeni
okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin puanları esas
alınır.
c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin yeni okulunda daha üst sınıfta okutulması
hâlinde, daha önce okunmuş olan ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka bir seçmeli ders alması sağlanır.
ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların
hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan
öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.
(3)
(Ek:RG-16/9/2017-30182) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında birinci
dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilir.
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53
– (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda
belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı
sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile
yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya
ders saatleri farklı olduğunda:
1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci
dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski
okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
d)
(Ek:RG-13/9/2014-29118) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin
yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

e) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte işyeri
değişikliği yapılması durumunda öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en fazla pratik eğitim aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar dikkate alınır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54
– (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen
puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55
– (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu
derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
(3)
(Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Evde veya hastanede eğitim
hizmeti verilen öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim
programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutulan derslerin
puanları e-Okul sistemine işlenir. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56
– (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa
olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla
birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57
– (1) (Değişik cümle:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki
dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2)
(Değişik:RG-28/10/2016-29871) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı
puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58
– (1)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem
puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2)
(Değişik:RG-1/7/2015-29403) a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Sorumluluk sınavları, ders
yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan
öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması
hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu
öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar
dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş
dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(Ek cümle:RG-
26/3/2017-30019)
Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde
hükümleri uygulanır.
(6)
(Ek:RG-28/10/2016-29871) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı
sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 59
– (1) Öğrencilerden;
a)
(Değişik:RG-26/3/2017-30019) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf
geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılır.
b)
(Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf
tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.
c)
(Değişik:RG-28/10/2016-29871) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula
devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını
belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının
kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.
(2) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Kalfalık sınavında başarılı olamayan mesleki eğitim merkezi
öğrencilerinden 58 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yeniden girdikleri kalfalık sınavında da başarılı olamayanlar, 11 inci sınıfın işletmede mesleki eğitimini tekrar eder.
Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş
MADDE 60
– (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki
başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin
ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının
belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı
sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır.
Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.
(3)
(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu
sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul
yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe
dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

>> Bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız!

Son Güncellenme Tarihi: 16/09/2017 RG 30182

 

 

 

Bir Cevap Yazın