2024-2025 MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (Ek Ders Yönetmeliği)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta
öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş
sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer
hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve
seminerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 05/03/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders
Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik
dalını,
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) (Değişik: 03/01/2012 tarihli ve 2012/2664 sayılı BKK) Ders niteliğinde yönetim görevi:
Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin
inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim
hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi
kapsayan süreyi,
f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,
g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz
tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den
sonra başlayan yüz yüze eğitimi,
ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu
öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan
etkinliklerini,
h) (Değişik: 24/09/2012 tarihli ve 2012/3773 sayılı BKK) Müdür yetkili öğretmen: Bağımsız
müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de
yürüten öğretmeni,
ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen
süreyi,
i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde
eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,
j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî
kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de
dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,
l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin
düzenlendiği eğitim kurumlarını,
m) (Değişik: 03/01/2012 tarihli ve 2012/2664 sayılı BKK) Yönetici: Bakanlık her derece ve
türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,
n) (Değişik: 29/12/2021 tarihli ve 5029 sayılı CK) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi
ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde
belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik,
bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde
yapılmasını,
ifade eder.

Download

NOT: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malî ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin 1/1/2024–31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini de içermektedir.

KAYNAK: MEB