4C MAHEP 2024 (4C Maaş Hesaplama Programı)

Geçici Personel (4/C) Statüsü Nedir?

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

İstihdam Yerleri

Geçici personel; Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilmektedir .

Geçici personel özelleştirme uygulamaları haricinde;
1)Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında,
2)Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında,
3)Üniversitelerde,

istihdam edilmektedir .

4C Maaş Hesaplama Programı

Kimler, Nasıl başvurur?

1) Özelleştirilen kuruluşlarda İş Kanununa tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilenlerden iş akitleri feshedilenler diğer şartları taşımaları kaydıyla feshi müteakip 60 gün içerisinde kuruluşları aracılığıyla,
2) Özelleştirme programında çalışanlardan, işletmelerin özelleştirilmesi sonrası çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde özel sektör tarafından sözleşmeleri feshedilenler 60 gün içerisinde bizzat veya kuruluşları aracılığıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvururlar.

Çalışma Saat ve Süreleri

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri esas alınır .

4C MAHEP (OZKANSOFT)

4C Maaş Hesaplama Programı

Fazla Çalışma

Geçici personelden; normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,  bu çalışmaları karşılığında
ayda 50 saati geçmemek üzere  yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir .

Aile Yardımı Ödeneği

Geçici personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 203 üncü  maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere  aynı usul ve esaslar çerçevesinde, eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

Programa Gitmek İçin Tıklayınız.