EMIHEP 2024 (Emekli Maaşı ve İkramiyesi Hesaplama Programı)

5434 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri

5510 sayılı Kanunun “5434 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.” denilmektedir.

Kanun gereği; 15 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında ilgi kurmuş olanların; kesenek ve karşılıklarının hesaplanması, aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması ve kesilmesi, toptan ödemeleri, borçlanma ve hizmet ihyası, emeklilik ikramiyesi, hakkında mülga hükümleri de dahil olmak üzere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Emekli Keseneğine Esas Aylık Unsurları

 • Gösterge Aylığı
 • Ek Gösterge Aylığı
 • Taban Aylık
 • Kıdem Aylığı
 • Yansıtma Oranı

Prim Oranları

 • Kişi Keseneği Oranı: %16
 • Kurum Karşılığı Oranı: %20
 • İlave GSS Primi %12

İstekle Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

İstekle emeklilik mülga 5434 sayılı Kanunda belirtilen hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi ile gerçekleştirilir.

 • 08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,
 • 08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde,

emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Re’sen Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Re’sen emeklilik ise kişilerin istemleri dışında Kanunda yer alan şartların varlığı nedeniyle kurumlarınca yapılan emeklilik işlemidir.

İştirakçilerden 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re’sen emekliye sevk edildiklerinde fiili hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır. Buna göre, kurumlar iştirakçilerden özel yaş haddi bulunmayanlardan 65 yaşını dolduranların, yaş hadlerini doldurdukları tarihleri takip eden aybaşından itibaren re’sen emekliye sevk ederek görevleriyle ilişiklerini keseceklerdir.

Memur ve Öğretmen Emekli Maaşı Hesaplama Programı

Memur ve Öğretmen Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun
görülmesine bağlıdır.

Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin ayrılması durumunda, il genelinde sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması halinde, Bakanlıkça verilecek uygun görüş yetkisi;

 • Kadrosu Taşra Teşkilatında olanlar bakımından Vali,
 • Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Personel Genel Müdürü tarafından kullanılması hususunda yetki devri bulunmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz EMIHEP isimli programı kullanarak kendi durumunuza göre sürekli güncel bir şekilde aşağıdaki hesaplamaları yaptırabilirsiniz:

 • Emekli Maaşı Hesaplama Programı
 • Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı
 • Memur Emekli Maaşı Hesaplama Programı
 • Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı
 • Öğretmen Emekli Maaşı Hesaplama Programı
 • Öğretmen Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı

EMIHEP (OZKANSOFT)

Programa Gitmek İçin Tıklayınız.