MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği (09/09/2023)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sistem sınavları, ulusal/uluslararası izleme araştırmaları, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda akademik ve sosyal gelişimin takibi, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ortak yazılı sınav faaliyetlerinin usul ve esasları ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 313 üncü ve 326 ncı maddeleri ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anket: Bireylerin kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme süreçleri, duyuşsal özellikleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili verilerin toplandığı ölçme aracını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,

d) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

e) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri: Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşan zümreyi,

f) e-Sınav: Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavı,

g) e-Sınav merkezi: Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin basılı evrak kullanılmaksızın elektronik ortamda yürütüldüğü merkezi,

ğ) Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

h) İl sınıf/alan zümreleri: Aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşan zümreyi,

ı) İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu: İl millî eğitim müdürünün başkanlığında ilçe millî eğitim müdürleri ile il millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürlerinden oluşan kurulu,

i) İlçe sınıf/alan zümreleri: Aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlarından oluşan zümreyi,

j) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarını,

k) Kısa süreli sınav: Ders yılı içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan sınavı,

l) Konu soru dağılım tablosu: Öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla soru sayılarının gösterildiği tabloyu,

m) Kurum: Bakanlığa bağlı örgün eğitimin yapıldığı resmî veya özel okulu,

n) Merkez: Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünü,

o) Merkezî sistem sınavı: Genel Müdürlük tarafından yapılan resmî/özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavını,

ö) Ortak yazılı sınav: Öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubeye yönelik yapılan sınavları,

p) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda eğitim görenleri,

r) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

s) Ölçme aracı: Öğretim programlarında yer alan derslere ait kazanımlara öğrencilerin erişim düzeylerinin ölçülmesi, yıllara göre gelişimlerinin izlenmesi, not ile değerlendirilmesi veya sınıf geçme durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan uygulamayı,

ş) Protokol sınavı: Merkezî sistem sınavı yapılması amacıyla resmî/özel kurum veya kuruluşlar ve Bakanlığa bağlı diğer birimler ile Genel Müdürlük arasında yapılan sözleşmeye dayalı sınavı,

t) Tutum ölçekleri: Öğrencilerin öğrenmesine ve öğrenmeye yönelik olumlu veya olumsuz tutum geliştirmesine neden olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçekleri,

u) Ulusal izleme araştırması: Farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitimde farklı alanlarda edindikleri kazanımların ve akademik becerilerin ulusal düzeyde izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE), dört beceride Türkçe dil sınavı, okul tabanlı izleme ve benzeri çalışmaları,

ü) Uluslararası izleme araştırması: Farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitimde farklı alanlarda edindikleri kazanımların ve akademik becerilerin uluslararası düzeyde izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA), uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMSS) ve benzeri çalışmaları,

v) Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Kursu: Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilecek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında bilgi ve becerilerini arttırmak, bu öğretmenlere uygulama örnekleri hazırlama becerisi kazandırmak amacıyla Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek en az 30 saatlik kursu,

ifade eder.

Son Güncelleme Tarihi: 09/09/2023

Download